Podmínky soutěže

I. Obecná ustanovení

1. Tato pravidla soutěže SaltGame upravují základní soutěžní pravidla soutěží pořádaných společnost storyous.com s.r.o. (dále jen „storyous“) na adrese Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha, IČO: 24250856 (dále jen „organizátor“).

2. Pokud je v podrobných pravidlech soutěže uveden další spoluorganizátor, pak tento spoluorganizátor obvykle poskytuje svým jménem a na své náklady výhry do soutěže a zajišťuje jejich doručení a případné reklamace. 

3. Soutěže probíhají obvykle na území České republiky a Slovenska. 

4. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky soutěže. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba stiskne tlačítko HRÁT SALT GAME na https://saltgame.cz/o-hre/, případně vyplní a odešle formulář na https://boards.eu.greenhouse.io/saltgame/jobs/4013629101.

5. Kontakt pro účely účasti v soutěži a adresa pro výkon práv ohledně ochrany osobních údajů je zejména info@saltgame.cz

6. Není-li v pravidlech soutěže uvedeno jinak, soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 17 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. 

7. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny uveřejněním příslušné informace na internetové adrese soutěže.

9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

10. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

II. Mechanismus soutěže

1. Mechanismus soutěže:

a) účastník začíná hrát po vyplnění osobních údajů do formuláře na webové adrese: https://boards.eu.greenhouse.io/saltgame/jobs/4013629101 a kliknutí na odkaz, který mu automaticky přijde na uvedený e-mail

b) online kola soutěže spočívají ve vyplnění testů a dotazníků účastníkem. Data získaná z testů a dotazníků vyhodnocuje odborná porota organizátora, která určuje pořadí, na jehož základě zve vybrané účastníky do dalšího kola.

c) třetím kolem se rozumí akce s nutnou osobní účastí účastníka. Vybraní účastníci zde budou plnit úkoly zadané organizátorem. Odborná porota organizátora následně vyhodnotí výsledky těchto úkolů a na základě výsledků určí postupující do finálového kola.

c) finálovým kolem se rozumí akce s nutnou osobní účastí účastníka. Tato akce se uskuteční ode dne 20. 4. 2022 do dne 21. 4. 2022 na místě určeném organizátorem. Vybraní účastníci zde budou plnit úkoly zadané organizátorem. Odborná porota organizátora následně vyhodnotí výsledky těchto úkolů a na základě výsledků určí vítěze SaltGame. 

2. Soutěž je určena pro běžné účastníky, proto je zakázáno používání jakýchkoliv automatických systémů pro přihlašování do soutěže či hlasování v ní (tzv. robotů). Organizátor si vyhrazuje právo v případě podezření na použití automatického systému taková přihlášení do soutěže vyřadit, resp. k nim v jím určeném rozsahu nepřihlížet.

3. Organizátor si vyhrazuje právo bez dalšího vyřazovat podle svého uvážení ty přihlášky do soutěže, u nichž je podezření na duplicitu či jinou manipulaci s nimi.

4. Výherce soutěže určí odborná porota nominovaná organizátorem na základě výsledků dosažených na finálovém kole soutěže, které se uskuteční ode dne 20. 4. 2022 do dne 21. 4. 2022 na místě určeném organizátorem.

5. V jednotlivých kolech soutěže, jejich součástí je kognitivní test, osobnostní test a osobní dotazník jsou postupující vybráni opět odbornou porotou organizátora na základě nejvyššího skóre a osobnostních ukazatelů. 

6. U soutěží, jejichž součástí je splnění dovednostních úkolů, jsou výherci vybráni podle toho, kdo nejlépe úkol splní. Splní-li dovednostní úkol stejně více účastníků, bude konečný výherce vybrán z těchto osob na základě rozhodnutí poroty organizátora, nebude-li u konkrétní soutěže uvedeno jinak.

 

III. Výhry a jejich předání

1. Výhry v soutěži jsou uvedeny na webu soutěže www.saltgame.cz či u vyhlášení soutěže. Hlavní cenou je letecký zájezd do Jihoafrické republiky (organizátor soutěže zajistí výherci letenky do JAR ,  pracovní stáž v Kapském Městě a také ubytování po dobu 21 dní).

2. Výherce bude informován o výhře na slavnostním vyhlášení na finálovém kole soutěže. Výhry budou výhercům předány organizátorem nebo spoluorganizátorem doručením na běžnou doručovací adresu v České republice, kterou výherci za tímto účelem sdělí. Pokud výherce nesdělí takovou adresu, je povinen si výhru vyzvednout na svoje náklady v místě určeném organizátorem do 60 dnů ode dne, kdy mu bude takové místo sděleno, jinak výhra propadá.

3. Výhry jsou uvedeny brutto. Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry. Výherci berou na vědomí, že organizátor/spoluorganizátor je oprávněn strhnout z vyplácené odměny příslušnou srážkovou daň, neurčí-li organizátor/spoluorganizátor výslovně, že tuto daň za výherce uhradí.

4. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není možná.

5. Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí.

6. Poskytuje-li výhry spoluorganizátor, činí tak na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Veškeré nároky týkající se výher je v takovém případě nutné uplatňovat přímo u spoluorganizátora.

 

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce (např. z předání výhry) ve svých médiích a informačních kanálech (typicky Instagram a Facebook) v souvislosti s informováním o soutěži a propagací jím pořádaných soutěží.

2. V případě soutěží, jejichž principem bude zveřejňování příspěvků účastníků, budou uveřejněny příspěvky všech účastníků vč. jejich jména, příjmení a případně dalších potřebných údajů.

3. Zasláním příspěvku do soutěže účastník potvrzuje, že:

  • je jeho autorem a toto dílo je původní,
  • je oprávněn zahrnout do příspěvku osoby v příspěvku zobrazené či jinak zmíněné, tzn. zejména tyto osoby souhlasily v případech, kdy je jejich souhlasu třeba, se svým uvedením v příspěvku,
  • uveřejněním příspěvku v rozsahu předpokládaném v pravidlech soutěže nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
  • uveřejněním příspěvku v rozsahu předpokládaném v pravidlech soutěže nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití příspěvku (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání příspěvku uspokojeny.

4. Zasláním příspěvku do soutěže účastník uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití příspěvku ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití příspěvku je organizátor oprávněn jej užít vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě (tj. v jaké byl účastníkem odevzdán), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou příspěvku, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo (příspěvek) upravovat a jinak měnit.

 

V. Vyloučení účastníka ze soutěže

1. Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora. To platí rovněž pro pokyny organizátora, týkající se osobní účasti výherce na předání odměny. V opačném případě je organizátor oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit. Organizátor je dále oprávněn ze soutěže vyloučit účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel, nedodrží povinnosti v nich stanovené, nesplňuje podmínky účasti či jedná v rozporu s právními předpisy anebo dobrými mravy.

2. Účastník je povinen na základě výzvy sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail) a bez odkladu sdělit organizátorovi jejich změnu. Nesdělí-li účastník údaje podle předchozí věty, uvede-li údaje nepravdivé, nelze-li na základě dostupných údajů účastníka v tuzemsku kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí odměny.

3. Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru, která tak propadá. Vyloučí-li organizátor ze soutěže výherce, není povinen soutěž opakovat. Organizátor není povinen účastníka o jeho vyloučení ze soutěže informovat; učiní tak však na žádost účastníka Hry.

4. Zjistí-li organizátor, že se soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti či je vyloučena z účasti v soutěži, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně.